KOKIE ASMENYS APDRAUSTI PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU VALSTYBĖS LĖŠOMIS?

 

Privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis draudžiami:

 • asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją – pensininko ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą;
 • darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą – ieškančiojo darbo pažymėjimą;
 • nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotą pažymą apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 • moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėščiosios įrašymą į nėščiųjų įskaitą;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų– vaiko/vaikų gimimo liudijimų originalus;
 • asmenys iki 18 metų – šiems asmenims kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl įrašymo į draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaitą nereikia;
 • Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – moksleivio/studento pažymėjimą;
 • Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose – studento pažymėjimą arba aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo studijuoja aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, nurodant studijų laikotarpį. Svarbu! Pažymą studentai privalo pateikti tuo atveju, jeigu studento pažymėjime nenurodytas studijų laikotarpis ir/ar studijų forma (nuolatinės, dieninės), ir/ar nurodyti netikslūs asmens duomenys;
 • valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą – miesto (rajono) savivaldybės Socialinio reikalų skyriaus išduotą pažymą apie socialinės pašalpos skyrimą;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia):
  1. vienas iš tėvų, slaugantis namuose neįgalų vaiką – vaiko gimimo liudijimą ir neįgaliojo pažymėjimą;
  2. vienas iš tėvų, slaugantis asmenį pripažintą nedarbingu iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų – slaugomo asmens gimimo liudijimą ir neįgalumo pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo pripažintas nedarbingu iki 24 metų arba iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;
  3. vienas iš tėvų, slaugantis asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – slaugomo asmens gimimo liudijimą ir dokumentą, patvirtinantį nuolatinės slaugos poreikį;
  4. globėjai (rūpintojai), slaugantys neįgalų vaiką – slaugomo vaiko neįgalumo pažymėjimą, rajono (miesto) savivaldybės valdybos (mero) sprendimą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo;
  5. globėjas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų – teismo sprendimą skirti globą neveiksniam asmeniui ir globojamo asmens neįgalumo pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo pripažintas nedarbingu iki 24 metų arba iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;
  6. globėjas, slaugantis asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – teismo sprendimą skirti globą neveiksniam asmeniui ir dokumentą, patvirtinantį nuolatinės slaugos poreikį;
  7. rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų – teismo sprendimą skirti rūpybą ribotai veiksniam asmeniui arba teismo nutartį skirti rūpybą asmeniui, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų, ir neįgalumo pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo pripažintas nedarbingu iki 24 metų arba iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;
  8. rūpintojas, slaugantis asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – teismo sprendimą skirti rūpybą ribotai veiksniam asmeniui arba teismo nutartį skirti rūpybą asmeniui, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų, ir dokumentą, patvirtinantį nuolatinės slaugos poreikį;
 • asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais – neįgaliojo pažymėjimą;
 • asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą, kad asmuo serga tokia liga/ligomis;
 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą – Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą pažymą apie asmens priklausymą šioms (arba vienai iš jų) asmenų grupėms;
 • asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo; asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas, – vietinės teritorinės karinės įstaigos išduotą pažymą apie asmens priklausymą šioms (arba vienai iš jų) asmenų grupėms;
 • nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;
 • valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai – dokumentą, patvirtinantį priklausymą kuriai nors iš nurodytų asmenų grupių;
 • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai – nepilnamečius atstovaujantys asmenys turi pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus;
 • papildomą ir laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai:
  1. asmenys, kuriems nustatyta liga ar organizmo būklė įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmeniui nustatyta tokia liga ar organizmo būklė ir leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  2. vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus – vaiko/vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pažymą iš seniūnijos ar kitos kompetentingos įstaigos apie šeimos sudėtį ir leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  3. moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėščiosios įrašymą į nėščiųjų įskaitą ir leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  4. asmenys, kuriems sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  5. asmenys iki 18 metų – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikoje papildomą ir laikiną apsaugą gavusių asmenų leidimuose laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turi būti įrašas “UTPĮ 40 str. 1 d. 9 p. arba UTPĮ 40 str. 1 d. 10 p.”, patvirtinantis, kad asmeniui Lietuvos Respublikoje suteikta apsauga.